پنجشنبه، آبان ۱۹

معرفی چهار کتاب خوب !

دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران
(دوره‌ی جمهوری اسلامی)
نویسنده :‌ دکتر حسین بشیریه
ناشر: ‌نشر نگاه معاصر،‌چاپ اول 1381
قیمت :‌1500 تومان


"موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی بررسی رابطه‌ی میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروه‌های اجتماعی از سوی دیگر است.در هر جامعه‌ای دولت در درون شبکه‌ای پیچیده‌ای از علائق و منافع اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و در حقیقت خود حاصل صورتبندی خاصی از روابط میان آنهاست.جامعه و نیروهای اجتماعی به عنوان بستر و زمینه‌ی عمل دولت،‌ماهیت آن را تعیین می‌کنند".(صفحه‌ی 9 کتاب)
در این کتاب نیز از چنین چشم اندازی به تحلیل و بررسی"جامعه‌ی سیاسی" در ایران پرداخته شده است.در گفتار نخست،‌تصویری از طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و منازعات سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست داده شده است و سپس بر اساس صورتبندی روابط متحول میان نیروها و طبقات اجتماعی،‌ماهیت دولت طی سال‌های 1360 تا 1376 تبیین شده است در گفتار دوم با توضیح گفتمان‌های سیاسی رایج در تاریخ معاصر ایران ،شیوه‌های ظهور و ساخت‌یابی صورت‌بندی‌های مختلف از نیروهای اجتماعی و سیاسی در پرتو هر گفتمان نشان داده شده و امکانات تحول در دولت ایدئولوژیک را با توجه به غلبه‌ی عناصر دولت جامع‌القوا،‌عناصردموکراسی نمایشی و عناصر شبه دموکراسی به ترتیب در سه دوره‌ی 68ـ 1358؛ 76ـ 1368 و 1376 به بعد بررسی شده است. در گفتار سوم نقش برخی بحران‌های اساسی در دولت ایدئولو.ژیک،‌به ویژه بحرانهای مشارکت،‌مشروعیت و سلطه در تحول خود آن بررسی شده که البته چنانچه در گفتار چهارم کتاب خواهد آمد دولت ایدئولوژیک با توجه به پایه‌ها و مبانی آن بویژه در جامعه‌ی توده‌ای،‌اقتدار طبقه‌ی روحانیت و ایدئولوژی سنت‌گرایی اسلامی از ثبات و استمرار چشمگیری برخوردار بوده است لیکن عوامل تحول در دولت ایدئولوژیک تنها به بحران‌های درونی محدود نمی‌شوند بلکه زمینه‌ها و عواملی بیرونی تحول در آن را نیز باید در نظر گرفت.گفتار پنجم چنین زمینه‌ها و عواملی را در حوزه‌ی اجتماعی،‌سیاسی و فکری توضیح می‌دهد.به نظر می‌رسد که مجموعه‌ی چنین زمینه‌ها و عواملی دولت ایدئولوژیک را در معرض نوعی گذار به سوی دموکراسی قرار داده است.در پایان در بخش جمع بندی و نتیجه گیری مفهوم دموکراتیزاسیون و خطوط کلی اصلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران یررسی شده است .


#


هراس بنیادین
اروپامداری و ظهور اسلام‌گرایی
)
نویسنده : بابی سعید
مترجمان : دکتر غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران،‌چاپ اول 1379
قیمت : 1100 تومان


Bobby Sayyid
A fundamentat fear :
Eurocentrism and the emergence of Islamism.

کتاب "هراس بنیادین" نوشته‌ی بابی سعید،‌تحلیلی نظری و مفهومی از دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی اسلام است. بابی سعید،‌استاد جامعه‌شناسی دانشگاه منچستر انگلستان،‌همچنین مدیر مرکز مطالعات جهانی شدن،‌اروپامداری و حاشیه‌ای بودن است.کتاب حاضر تحلیلی قوی،‌دقیق و مستدل از منطق اسلام‌گرایی در عصر حاضر ارائه می‌دهد. اندیشه‌ی نویسنده در بررسی گفتمان اسلام‌گرایی و بازتاب آن در عرصه‌ی جهانی،‌بر شخصیت امام خمینی و انقلاب متمرکز است.در مقدمه‌ی کتاب،‌ظهور اسلام گرایی و تجدید حیات اسلامی با عبارت "بازگشت سرکوب شدگان" توصیف شده است.فصل آغازین کتاب،‌بررسی و نقد نظریه‌های بنیادگرایی با تاکید بر بنیادگرایی اسلامی است.در فصل دوم،‌فرایند توصیف شرق و سپس اسلام توسط غرب،‌از منظر صاحب نظران متعدد تشریح شده است.نویسنده در فصل سوم کتاب،‌تحول نگاه‌های غالب به اسلام از زمان پیامبرتا به امروز را به اختصار توصیف می‌کند.در این بخش،‌مصطفی کمال آتاتورک از ترکیه،‌مبدع گفتمان و تفسیر نوینی از اسلام مطرح می‌شود،‌اما ره‌آورد امام خمینی و انقلاب ایران و متعاقب آن گسترش جنبش‌های اسلام‌خواهی،‌منطقی علیه نظم کمال آتاتورک معرفی شده است.فصول چهارم و پنجم کتاب،مطالعه‌ی تطبیقی انقلاب ایران و اندیشه‌ی رهبر منطق اسلام‌گرایی با گفتمان مدرن شدن و غربی شدن است. مؤلف،‌از گفتمان پست مدرنیته به عنوان عاملی یاد می‌کند که در آن رابطه‌ی تنگاتنگ غرب با رهبری جهان،‌تحت فشار قرار می‌گیرد و ایده‌ی اروپامداری به عنوان مدل پایه‌ای توسعه و پیشرفت‌،‌با مخالفت روبه رو می‌شود.از این منظر،ظهور اسلام‌گرایی بر تخریب و فرسایش اروپامداری و غرب مرکزی استوار است.از این رو گسترش اسلام‌گرایی،‌هراسی بنیادی و مانعی اساسی در برابر افزون خواهی غرب در عالم است.در عصر پست مدرن،‌اسلام گرایی یک هسته،‌در دنیای چند هسته‌ای است و این تصور که اروپا،‌مدار حرکت عالم است به تزلزل می‌گراید.


#


فهم نظریه‌های سیاسی
نویسنده : ‌توماس اسپریگن
ترجمه : ‌فرهنگ رجایی
چاپ اول 1365 مؤسسه‌ی انتشارات آگاه


Thomas A. Spragens, Jr.
Understanding Political Theory
St. Martin,s Press, New York, 1976

این کتاب،‌روش پژوهش و جستار در اندیشه‌های سیاسی است.نویسنده‌ی کتاب بر این اعتقاد است که برای فهم اندیشه‌های سیاسی بهترین کار ممکن اینست که با آثار کلاسیک در این زمینه شروع کنیم؛ آثار کلاسیک نظریات سیاسی،‌نمایانگر بازتاب‌های پژوهشگرانه‌ی برخی از اذهان ژرف‌اندیش درباره‌ی مسائل مهمی هستند که هر انسانی با آنها روبه روست.اسپریگن در نوشته‌های خود از مکتب سنت‌گرایان علم سیاست دفاع می‌کند.طرفداران این مکتب بر آنند که برای مطالعه‌ی علوم سیاسی باید از روش تاریخی،فلسفی،و انسان‌شناسی بهره گرفت.اثبات گرایان که در مقابل این مکتب قرار دارند به همراه رفتار گرایان،‌معتقدند که در علوم اجتماعی نیز مانند علوم دقیقه باید روش تجربی بهره گرفت زیرا نظریاتی که بر عینیات و تجربه‌های زنده استوار نباشند فاقد ارزش علمی‌اند و اعتبار هر نظریه در آن است که از طریق تجربه‌ی عینی به اثبات رسیده باشد.
اسپریگن در این کتاب و دیگر آثار خود به ما می گوید که علوم اجتماعی صد در صد تجربی وجود ندارد و آثار خداوندان اندیشه‌ی سیاسی ـ چون به مسائل همیشگی انسان پرداخته‌اند ـ ‌برای انسان امروز معتبر و مفید است. روش پژوهش او خواننده را قادر می‌سازد تا بهتر به پیچیدگی اندیشه‌ی سیاسی پی ببرد.
نویسنده‌ی کتاب،‌خود استاد فلسفه‌ی سیاسی در یکی از دانشگاه‌های معتبر امریکاست و کتاب نیز حاصل چندین سال تدریس مداوم نویسنده در همین زمینه است.توماس آرتور اسپریگن،‌نویسنده‌ی کتاب در 1942 در آمریکا متولد شده است.در 1968 از دانشگاه دوک درجه‌ی دکترا گرفته و از همان سال در دانشگاه مذکور به تدریس اشتغال داشته است.اسپریگن مؤلف چندین کتاب در این زمینه،‌و نیز سردبیر مجله‌ی سیاست است.


#


دین،‌قدرت،‌جامعه
نویسنده : ‌ماکس وبر
ترجمه :‌ احمد تدین
ناشر :‌ هرمس، ‌چاپ اول 1382
قیمت : 4400 تومان


Selected works,
From Max Weber:
Essays in sociology

این کتاب گردآوری مقاله‌هایی از ماکس وبر در باب دین،‌قدرت و جامعه است که توسط مترجم فراهم شده است .
مقدمه کتاب شامل زندگینامه‌ای مفصل از ماکس وبر در 82 صفحه است که در آن علائق سیاسی و همچنین مواضع فکری وبر مطرح شده است.بخش اول به علم سیاست اختصاص داده شده است که در آن سیاست و علم در مقام حرفه بررسی شده‌اند. بخش دوم راجع به قدرت است که در آن ماکس وبر به ساختارهای قدرت و مفاهیم طبقه،‌منزلت و حزب پرداخته است ؛همچنین در این بخش وبر دیوانسالاری،‌اقتدار فرهمندانه و معنای نظم را به تفصیل توضیح داده است. بخش سوم به دین اختصاص داده شده است که در آن به مقوله‌های روانشناسی اجتماعی دین‌های جهانی،‌فرقه‌های پروتستان و روح سرمایه داری ، دنیا گریزی مذهبی و جهت گیری آن به زعم ماکس وبر پرداخته شده است .

8 پيام:

 

Anonymous zabane madari نوشته:

amir jan kojaii ke marde rozaye paiiziye daneshkade....doktor bashiriye....raft amika.....raft yad begire...onam to 55 salegi:(

۷:۰۲ بعدازظهر  
Blogger Mina نوشته:

اولین بار به دنبال پیدا کردن مطلبی از کافکا با وبلاگت آشنا شدم و بعد متوجه شدم که جزو لینکهای یکی از وبلاگهای مورد علاقه ام یعنی حضور خلوت انس هستی....به هر حال ممنون که سر زدی و ممنون از نظرت....من مرتب بهت سر میزنم بدون رد پا و گاهی هم .....!!!

۱:۱۲ قبل‌ازظهر  
Anonymous poemnet نوشته:

سلام . من وبلاگهای خوب و خواندنی رو توی وبلاگم معرفی میکنم . اگه تمایل داشتی میتونی یه سری بزنی .

۱۲:۳۸ بعدازظهر  
Anonymous neda نوشته:

man poste jone shifte ro khoondam va kheili lezat bordam ,merc
hatman ketabesham migiram mikhoonam

۸:۴۵ بعدازظهر  
Anonymous سیاوش تی نوشته:

دوست عزیز سلام
خیلی وقت هست سعادت دیدار صد سال تنهایی رو نداشتم
خیلی زیبا شده اینجا
ممنون میشم باز هم خبرمکنی
تو لوگو ها فکر کنم یک ی از وبلاگ هانیست

۱۱:۵۴ بعدازظهر  
Anonymous potin نوشته:

درود .

خوشحال شدم دیدمت و میخواستم بگم کتاب 1984 نوشته : جرج اورول رو دارم میخونم . فوق العاده است .

کم پیدا تشریف دارید آقا ؟

۲:۱۲ قبل‌ازظهر  
Anonymous Saleh نوشته:

صفحه ی مفيد و خواندنی داريد. مرتب و نامرتب آمده بودم. ممنون از محبتتون

۸:۳۸ بعدازظهر  
Anonymous nama jafari نوشته:

عزیزسلام.....گفت و گوی اختصاصی "ناما جعفری" با جسد "منوچهر آتشی" در یک روز بارانی...
به تشییع جنازه ی "منوچهر آتشی" خوش آمدید
لطفاً
گیلاس های چیده شده را
همین جا آویزان کنید
چشم های ما
گیلاس های تازه می خواهد
(البته گندم هم می خواهد / شکممان!!) گریه اگر بگذارد.....به دیداری دوباره امید

۶:۲۰ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<<< برگرد به صفحه‌ی اصلی