شنبه، خرداد ۲۷

آدرس چند کتاب در نقد ادبی

چنور خانم ازم خواسته بودند که چند کتاب در نقد ادبیات و رمان بهشان معرفی کنم. فعلا این مختصر را داشته باشید تا بعد .

اسکولز، ‌رابرت؛ عناصر داستان، ‌فرزانه طاهری، تهران، ‌نشر مرکز، 1383، چاپ دوم.
الیوت، تی.اس؛ برگزیده‌ی آثار در قلمرو نقد ادبی، محمد دامادی، تهران، انتشارات علمی، 1375.
ایگلتون، تری؛ پیش‌درآمدی بر نظریه‌ی ادبی، عباس مخبر، تهران،‌ نشر مرکز،1380.
ایگلتون، تری؛ مارکسیسم و نقد ادبی، اکبر معصوم بیگی، تهران، ‌نشر دیگر، 1383.
ایوتادیه، ژان؛ نقد ادبی در قرن بیستم، مهشید نونهالی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1378.
باختین، میخائیل میخائیلویچ؛ زیبایی شناسی و نظریه‌ی رُمان، آذین حسین‌زاده، تهران، ‌مرکز مطالعات و تحقیقات هنری،‌1383.
بورنوف، رولان و رئال اوئله؛ جهان رمان، نازیلا خلخالی، تهران، نشر مرکز، 1378.
پک، ‌جان؛ شیوه‌ی تحلیل رمان، احمد صدارتی، تهران، ‌نشر مرکز، 1366، چاپ اول.
دیچز؛ شیوه‌های نقد ادبی، یوسفی و صدقیانی، نشر علمی، 1379، چاپ پنجم.
ریچاردز، آی.ا؛ اصول نقد ادبی، حمیدیان، تهران، نشر شرکت بازرگانی کتاب گستر، 1375.
زرین‌کوب، عبدالحسین؛ آشنایی با نقد ادبی، تهران، انتشارات سخن، 1378، چاپ پنجم.
سلدون، رامان؛ راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر، ‌عبّاس مخبر، تهران، ‌انتشارات امیرکبیر، 1372.
شمیسا، ‌سیروس؛ نقد ادبی، تهران، ‌نشر فردوس،‌1381،‌چاپ دوم.
شوکینگ، لوین؛ جامعه‌شناسی ذوق ادبی، فریدون بدره‌ای، تهران، انتشارات توس، ‌1373.
صفایی حایری، علی؛ ذهنیت و زاویه‌ی دید، تهران، مؤسسه‌ی فرهنگی هنری ثمین،1380، چاپ دوم.
صنعتی، ‌محمد؛ تحلیل‌های روان‌شناختی در هنر و ادبیات،‌ تهران، نشر مرکز،1380.
عباسپور تیمجچانی، محمد حسین؛ بررسی قالب‌های ادب معاصر، ‌انتشارات گوتنبرگ، ‌چاپ دوم.
فرزاد، ‌عبدالحسین؛ درباره‌ی نقد ادبی، تهران، ‌نشر قطره.
گریس، ویلیام؛ ادبیات و بازتاب آن، ‌بهروز عزبدفتری، تهران، ‌انتشارات آگاه، ‌1363،‌چاپ اول.
گرین، ویلفرد و دیگران؛ مبانی نقد ادبی، ‌فرزانه طاهری، تهران، ‌انتشارات نیلوفر، 1380، چاپ دوم.
گلدمن، ‌لوسین؛ ‌جامعه‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه‌شناسی رُمان)، ‌محمد جعفر پوینده، تهران، انتشارات هوش و ابتکار،‌1371.
گلدمن، ‌لوسین؛ جامعه، فرهنگ، ادبیات، محمد جعفر پوینده، تهران، نشر چشمه، 1381،چاپ سوم.
گلدمن، لوسین‌؛ نقد تکوینی، ‌محمد تقی غیاثی، تهران، ‌نشر نگاه، 1382.
گلدمن، ‌لوسین و تئودور آدرنو؛ درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات، ‌محمد جعفر پوینده، ‌تهران، ‌نشر چشمه.
لوکاچ، جورج؛ جامعه‌شناسی رُمان، محمدجعفر پوینده، تهران، نشر تجربه، 1375، چاپ دوم.
لوکاچ، جورج؛ نظریه‌ی رُمان، حسن مرتضوی، تهران، نشر قصّه، 1380.
موام،‌سامرست؛ درباره‌ی رمان و داستان کوتاه، کاوه دهگان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1382، چاپ چهارم.
میرعابدینی، حسن؛ صد سال داستان‌نویسی ایران، تهران، نشر چشمه، 1383،چاپ سوم، جلد 1و3،2و4.
ولک، رنه و آستن وارن؛ نظریه‌ی ‌ادبیات، ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران، ‌انتشارات علمی و فرهنگی، ‌1382، چاپ دوم.